Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viabackground background
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs viaWascon Wascon
4321 4c7e 500
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viaWascon Wascon
It takes courage to grow up and become who you really are.
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viaWascon Wascon

June 29 2015

And white appears. Absolute white.  White beyond all whiteness.  White of the coming of the White.  White without compromise, through exclusion, through total eradication of non-white. Insane, enragedwhite, screaming withwhiteness. Fanatical, furious, riddling the retina. Horrible electricwhite,implacable, murderous. White in bursts of white.
— Henri Michaux, Miserable Miracle
Reposted fromstonerr stonerr viaMagnolia11 Magnolia11
I never fall apart, because I never fall together.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaMagnolia11 Magnolia11
The sea: I didn’t lose myself in it; I found myself in it.
— Albert Camus - Notebooks ‘42-‘51
Reposted fromhormeza hormeza viamelodramaticfool melodramaticfool
Tym nieustającym lękiem napawa nas to, że jesteśmy, a nie jesteśmy w stanie sprostać temu, że jesteśmy. Wielkie to brzemię sam dla siebie człowiek. 
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Vladimir: I don’t understand.

Estragon: Use your intelligence, can’t you?

(Vladimir uses his intelligence)

Vladimir: (finally) I remain in the dark.

— Samuel Beckett, "Waiting for Godot"
In spite of language, in spite of intelligence and intuition and sympathy, one can never really communicate anything to anybody. The essential substance of every thought and feeling remains incommunicable, locked up in the impenetrable strong-room of the individual soul and body. Our life is a sentence of perpetual solitary confinement.
— Aldous Huxley
I’m so good at beginnings, but in the end I always seem to destroy everything, including myself.
Kiera Van Gelder
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
7743 6be4 500

David Seidner 

Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer
My deplorable mania for analysis exhausts me. I doubt everything, even my doubt.
— Gustave Flaubert, from a letter to Louise Colet (via filosofema)
Reposted fromink ink viadustymind dustymind

June 28 2015

6146 3ebb 500

art2202:

John Everett Millais, Ophelia, 1852. Oil on canvas, 2′ 6″ × 3′ 8″.

Reposted fromink ink viadustymind dustymind

June 23 2015

6148 6aaf 500
Reposted fromink ink viaWascon Wascon

June 21 2015

Zawsze zastanawiałem się, jakie to byłoby uczucie, stać się częścią owego tłumu, krzyczeć, nie słysząc własnego głosu, na chwilę wyzbyć się osobowości i dać się pochłonąć ślepej, empatycznej ckliwości, jaką emanuje całe podniecone wyczekiwaniem zgromadzenie. Stać biodro przy biodrze, ramię przy ramieniu ze wszystkimi, ale z nikim w szczególności.
— Richard Bachman, "Rage"

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack via0 0

June 20 2015

Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Nie złapie pan. Przecieka. Ucieka. Czym jestem? Jestem pewną ilością sekund - które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
Zaperzył się i wykrzyknął: - Złodziejstwo!
— Witold Gombrowicz – Kosmos
Reposted fromnyaako nyaako viabackground background
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl